Sisekoosoleku moderaator

Muudatused tulevad ette igas organisatsioonis ning nendega silmitsi seismine ei ole alati lihtne. Näiteks struktuurimuudatus, ettevõtte fookuse seadmine või on uute strateegiliste suundade vahel valimine vajab meeskonnalt läbimõtlemist, sisukat arutelu ja kaalutletud otsust. Oluline on, et seejuures antakse kõigile osapooltele võimalus oma mõtted argumenteeritult välja öelda.

Meie poolt on lahenduseks argumenteeritud koosoleku formaat koos moderaatoriga. 


Päeva alustame teema lahtimõtestamisega, kus raamistame, millest koosolekul räägitakse ja millest ei räägita. Hoiame fookust tugevalt teemal/ muudatusel ja ei hakka lahendama muid tööalaseid küsimusi. Seejärel vaatame erinevaid argumente teema poolt ja vastu ja väitleme väiksemate meeskondadena teema läbi. Seejuures juhindume konkreetsest formaadist ja kasutades väljatöötatud argumente. Väitlemine annab töötajale võimaluse teema raames läbi mõelda muudatuse erinevate poolte tugevused ja nõrkused ning neid võrdlevalt analüüsida oma senise isikliku seisukohaga.

Vahel juhtub, et peale argumenteeritud koosolekut töötaja muudab oma algset isiklikku veendumust, sest ta mõistab, et teise poole argumendid on tugevamad ja eesseisev muudatus ei olegi nii halb. On ka juhtunud, et osalejad lahkuvad ühise teadmisega, et algne idee vajab veel edasiarendamist. Tihti jääb töötaja küll enda varasemale seisukohale kindlaks, aga ta aktsepteerib muudatust, sest mõistab teise poole argumente. Kõik need on asjakohased lõpptulemused. 

Koosoleku eesmärk ei ole vägisi kellelgi arvamust muuta, pigem avada muudatuse põhjuseid, maandada juba tekkinud emotsioone, anda kõigile kaitstud aeg rääkida ja kuulata seisukohti argumenteeritult.

KÜSI PAKKUMIST OMA KOOSOLEKUKS

Koosoleku läbinud osalejad on:
  • on saanud teema üle kaalutletud otsuse tegemiseks vajalikud argumendid ja maandanud tekkinud emotsioonid;
  • enda jaoks läbi mõelnud teema olulisemad poolt- ja vastuargumendid ja kõrvutanud neid isiklike veendumustega;
  • analüüsinud koos meeskonnaga läbi teema olulisemad kohad ning leidnud sellest veel arutlust vajavad kohad;
  • meeskonnana saavutanud teadmise, kuidas edasi minna. 
Tagasiside teenusele: 
  • Olen siiralt tänulik võimaluse eest näha töötamas Kai Klandorfi. Ta süveneb teemasse rohujuuretasandini, vajadusel modifitseerib teemat või väitluse kulgu vastavalt sihtgrupile või oludele jäädes väitluse eesmärgile kindlaks. 

  • Suurepärane professionaalne moderaator, algusest lõpuni! Moderaator aitas kõigil etappidel ürituse ettevalmistamisega ning temast sai meie meeskonna liige. Oli oluline, et oskas maandada hirme, mis tekkisid antud formaadi juures teistel liikmetel. 

  • Minu hinnangul oli ettevalmistav protsess alates ideest-teostuseni väga hästi korraldatud. Pakkumine oli piisavalt detailne, osapoolte piirid, ülesanded ja ootused olid väga selgelt sõnastatud. Enne algust osales koolitaja Kaspar koosoleku teema väljatöötamisel väga proaktiivselt. Kiire ja täpne asjaajamine ja selge eneseväljendus tekitasid 100% usalduse. Koolitajad olid paindlikud ja kohanesid olustikuga (näiteks ruumi kasutus jms). Mulle väga meeldib kui koolitajad kannavad õpetatavat sisu ka oma eneseväljenduses. Koolitus oli väga tasakaalukalt üles ehitatud st teoreetiline osa oli piisava pikkusega ja andis järgnevale praktilisele osale paraja sisendi. Koosoleku ülesehitus võimaldas koolitatavatel leida oma töös mitte just kõige tõhusamaid mustreid ja pakkus heade näidete najal asemele uue arusaamise. 

  • Moderaatori kasutamine on teatud olukordades üks parimaid lahendusi, mis aitab suunata tähelepanu ja energia üksteisele vastandumisest sisuteemadel kaasamõtlemisele ja arutelule. Moderaatori oskus olukorda adekvaatselt hinnata ning vastavalt sellele arutelu käivitumist ja kulgu suunata paistis igati silma. Kindlasti oli oluline roll ka põhjalikul eeltööl, mida moderaator enne sündmust tegi, et end teemade ja sihtgrupiga kurssi viia.

KÜSI PAKKUMIST OMA KOOSOLEKUKS